En ledande byrå inom byggsektorn

Affärsidé

JKN:s medarbetare har lång erfarenhet inom sina specialområden och erbjuder juridiska tjänster av högsta kvalitet. Vi är lyhörda, engagerade, rationella och kostnadseffektiva.

Expertområden

Entreprenadjuridik

JKN:s jurister biträder samtliga i byggbranschen förekommande aktörer. Vi arbetar inom alla områden i byggsektorn och kan således, exempelvis, bå... JKN:s jurister biträder samtliga i byggbranschen förekommande aktörer. Vi arbetar inom alla områden i byggsektorn och kan således, exempelvis, både hus-, industri-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Vi vet hur det går till i projekten.

JKN:s jurister har medverkat vid framtagandet av AB 04, ABT 06 samt ABK 09.

Fastighetsrätt

JKN:s medarbetare har under lång tid arbetat åt klienter inom fastighetssektorn. Vi har varit med i uppgång och nedgång och vet hur ... JKN:s medarbetare har under lång tid arbetat åt klienter inom fastighetssektorn. Vi har varit med i uppgång och nedgång och vet hur vi bäst tillvaratar våra klienters intressen. Vi hjälper till i komplexa transaktioner, exploateringsfrågor, avtalsfrågor avseende nyttjanderättsavtal och i alla andra frågor som kan uppstå kring fastigheter.

Offentlig upphandling

Vi bistår klienter vid utformning av anbud och med strategiska råd vid offentliga upphandlingar. Att angripa ett tilldelningsbeslut, där tidsfristen är kort och ... Vi bistår klienter vid utformning av anbud och med strategiska råd vid offentliga upphandlingar. Att angripa ett tilldelningsbeslut, där tidsfristen är kort och det ofta är bråttom att få avtalsspärren förlängd, kräver snabbhet och effektivitet, vilket JKN har. Vi ger även raka besked när vi anser att ett beslut inte är värt att processa om.

Konsulträtt

Bland JKN:s klienter finns flera konsultbolag inom byggbranschen, såväl tekniska konsulter som arkitekter. JKN bistår dem med kurser, löpande rådgivning ... Bland JKN:s klienter finns flera konsultbolag inom byggbranschen, såväl tekniska konsulter som arkitekter. JKN bistår dem med kurser, löpande rådgivning och upprättande av avtal, vilka generellt är baserade på ABK 09.

JKN:s jurister biträder försäkringsbolag samt konsulter i ansvarsskadeärenden och då utsedda av konsultansvarsförsäkringbolaget.

Eftersom JKN även företräder entreprenörer och beställare i förhållande till konsulter har JKN gedigen kunskap om hur konsulter bör utforma sina åtaganden och vilka vanliga ”fällor och fel” som kan undvikas.

Allmän affärsjuridik

JKN biträder både stora och små företag med löpande juridisk rådgivning avseende upprättande, granskning och förhandling av ett brett ... JKN biträder både stora och små företag med löpande juridisk rådgivning avseende upprättande, granskning och förhandling av ett brett spektrum av olika slag av kommersiella avtal anpassade till våra klienters specifika branscher och behov.

Företagsöverlåtelser

Vid företagsöverlåtelser aktualiseras normalt en rad frågor förknippade med den verksamhet som bedrivs av det företag som ska säljas/... Vid företagsöverlåtelser aktualiseras normalt en rad frågor förknippade med den verksamhet som bedrivs av det företag som ska säljas/köpas. Det medför att rättsfrågorna varierar från överlåtelse till överlåtelse. Varje företagsöverlåtelse är unik och måste planeras, förhandlas och genomföras utifrån säljarens/köparens målbild.

JKN är särskilt inriktad på företagsöverlåtelser som berör fastighets- och entreprenadbranschen och biträder i ett företagsförvärvs hela kedja från avsiktsförklaring, via due diligence och avtalsförhandlingar, till genomförandet av färdigförhandlade avtal.

Tvistelösning

Att tvista kan medföra stora kostnader och tar mycket tid och kraft från klienterna. JKN försöker därför undvika tvister genom ... Att tvista kan medföra stora kostnader och tar mycket tid och kraft från klienterna. JKN försöker därför undvika tvister genom att ingå förlikningar som är baserade på en risk- och möjlighetsanalys utifrån fakta om händelseförloppet, kommersiella överväganden och det juridiska regelverket.

Ibland går det dock inte att träffa en förlikning på affärsmässiga villkor och då bistår vi våra klienter med full kraft. Vi har stor erfarenhet av tvister, både i allmän domstol och inför skiljenämnd.

Slutligen ska nämnas möjligheten till medling. Medling är ofta en bra metod för att nå en lösning som båda parter bedömer som rimlig. Särskilt i stora och komplexa ärenden i vilka rättegångskostnaderna blir orimligt höga. Entreprenadtvister på ”skruv-och-mutter-nivå” lämpar sig särskilt bra för medling.