Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för tjänster som JKN Advokat KB (”byrån”) utför åt klient.

Sveriges advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed (”Reglerna”), som finns tillgängliga på www.advokatsamfundet.se, gäller för tjänsterna och har företräde framför dessa allmänna villkor.

Byråns tjänster och dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt.

Våra tjänster

Byråns rådgivning avser svensk rätt. Byråns rådgivning är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som lagts fram för byrån. Klient kan därför inte använda eller förlita sig på rådgivningen för någon annan situation än den som byrån lämnade rådgivningen för. Rådgivningen omfattar inte möjliga skattekonsekvenser.

Alla frågeställningar inom ett affärsupplägg, en affärstransaktion eller en tvist ska anses vara ett uppdrag även om det omfattar flera närstående företag, om det hanteras av olika jurister inom byrån och även om skilda fakturor ställs ut.

Vid genomförandet av ett uppdrag kan omfattningen av byråns resurser ändras och byrån kan även förändra bemanningen för uppdraget.

Alla byråns jurister utför sina tjänster i enlighet med dessa allmänna villkor. Byråns jurister har inte något personligt ansvar mot klient utöver vad som kan följa av tvingande lagstiftning. Avtalet är alltså ett avtal med byrån och inte med personer som arbetar på byrån.

Externa rådgivare

Byrån har ett nätverk av rådgivare. Om det behövs för uppdragets utförande kan byrån instruera externa rådgivare. Rådgivarna ska anses vara oberoende av byrån och byrån ansvarar inte för råd som de ger eller för att ha rekommenderat dem till klient. Byrån ansvarar inte för arvoden eller utlägg som externa rådgivare debiterar.

Arvode och utlägg

Om inte annat överenskommits fakturerar byrån månadsvis i efterskott för utfört arbete enligt gällande timtaxa och för kostnader som är nödvändiga för uppdragets utförande (exempelvis kostnader för kopiering, bud, resor, ansökningsavgifter samt ersättning till vittnen och sakkunniga).

Byrån förbehåller sig rätten att begära förskott, både innan och under pågående uppdrag. Förskott avräknas mot faktura i samband med att ett uppdrag avslutas.

Mervärdesskatt tillkommer på arvode och utlägg.

Även om klient har rätt till ersättning ur försäkring (såsom rättsskyddsförsäkring) till täckande av del av byråns arvode är klient skyldig att utge ersättning till byrån enligt utställda fakturor. Försäkringar har normalt en självrisk, en högsta ersättning och de ersätter inte mervärdesskatt.

Sekretess

Byråns jurister och övrig personal har tystnadsplikt enligt Reglerna. Tystnadsplikten omfattar det som anförtrotts byråns personal inom ramen för advokatverksamheten eller som byråns personal fått kännedom om i samband med advokatverksamheten. Undantag från tystnadsplikten gäller om klienten samtyckt därtill, om det föreligger laglig skyldighet att lämna upplysning, om det är nödvändigt för att värja sig från klander från klient eller om det krävs för att hävda ett befogat ersättningsanspråk avseende uppdraget. Genom att anlita byrån medger klient att byrån lämnar ut uppgifter som byrån har laglig skyldighet att lämna ut.

Uppdragets avbrytande

Klient kan när som helst avbryta uppdraget genom att skriftligen meddela byrån detta. Byrån kan frånträda ett uppdrag när detta är tillåtet enligt Reglerna.

Ansvarsbegränsningar

Byråns ansvar per uppdrag är begränsat till 25 miljoner kronor. Om sammanlagt arvode för ett uppdrag understiger 250 000 kronor är byråns ansvar begränsat till 5 miljoner kronor för aktuellt uppdrag. Byrån ansvarar inte för klients skadeståndsskyldighet gentemot tredje man på grund av tredje mans användning av dokument eller rådgivning från byrån.

Om byrån avbryter utförandet av ett uppdrag, eller relationen med klient, på grund av omständighet som beror på klient, eller på grund av skyldighet enligt lag eller Reglerna, ansvarar inte byrån för den skada som detta kan leda till.

Byråns ansvarsbegränsningar enligt dessa allmänna villkor eller enligt separat avtal med klient gäller även för byråns anställda och tidigare anställda.

Klagomål, tidsfrister och tivistelösning

Byråns verksamhet bygger på att dess klienter är nöjda med hur tjänsterna utförs och att byråns rådgivning uppfyller och helst överträffar klienternas förväntningar. Om klient skulle vara missnöjd eller ha klagomål på byrån ska byrån underrättas så snart som möjligt.

Om klient vill framställa krav mot byrån ska det göras snarast efter att de omständigheter som kravet grundats på blivit kända för klienten. Krav ska dock framställas senast inom tolv månader från det att klienten fått kännedom om nämnda omständigheter, och i vart fall senast inom tolv månader från det att byrån utställt sin sista faktura för uppdraget.

Tvist med anledning av byråns tjänster ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska.

Utan hinder av vad som föreskrivs i föregående stycke har byrån alltid rätt att väcka talan mot klient om förfallna fordringar vid Stockholms tingsrätt eller vidta annan åtgärd, såsom ansökan om betalningsföreläggande.