Våra kurser

Våra kurser

JKN erbjuder företagsinterna kurser och anpassar kurserna efter klienternas önskemål och behov. Nedan beskrivs det huvudsakliga innehållet i de kurser som efterfrågas mest.

Kursutbud

Entreprenadjuridik med inriktning mot besiktning

KURSLÄNGD: HELDAG

Under kursen gås igenom grundläggande regler om avtalsrätt, upphandlings- och entreprenadformer, omfattningen av åtagandet och regler i AB 04 och ABT 06 som har sä... Under kursen gås igenom grundläggande regler om avtalsrätt, upphandlings- och entreprenadformer, omfattningen av åtagandet och regler i AB 04 och ABT 06 som har särskild betydelse för besiktningen. Vi tar även upp besiktningsmannens ansvar. Förutom teoretiska avsnitt genomförs gruppövningar – delvis baserade på rättsfall – om hanteringen av olika situationer som kan uppstå i anslutning till besiktning. Kursen vänder sig till dig som vill ha mer kunskap om besiktning, oavsett om du är besiktningsman som vill förkovra dig eller en entreprenör eller beställare som bättre vill kunna ta tillvara din rätt. Även om det är en fördel om du är bekant med AB 04 och ABT 06 finns inte några krav på förkunskaper då grundläggande frågor genomgås.

Processrätt

KURSLÄNGD: HELDAG (Kan anpassas till halvdag)

Kursen riktar sig till bolagsjurister och andra som kommer i kontakt med tvister. Kursen tar sin utgångspunkt i grundläggande processrätt, hur man praktiskt ... Kursen riktar sig till bolagsjurister och andra som kommer i kontakt med tvister. Kursen tar sin utgångspunkt i grundläggande processrätt, hur man praktiskt utformar en talan och hur rättegången i affärstvister går till. Bl.a. genomgås under kursen: ● Rättsfakta och bevisfakta ● Utformning av yrkanden i relation till grunden ● Olika typer av bevisning ● Olika sätt att disponera en talan ● Kort om bl.a. forumregler, edition och preklusion ● Praktisk inblick i domstolarnas hantering av omfattande tvistemål ● Omfattande praktiska exempel som knyter an till ovanstående frågor Under kursen redovisas gällande rätt med utgångspunkt i rättegångsbalken och framförallt doktrin, men med ett starkt praktiskt anslag. Kursen omfattar i väsentliga delar även skiljeförfaranden.

Inköpsjuridik

KURSLÄNGD: HALVDAG

Kursen utgår från köplagen, ABM 07, ABT-U 07 och AB-U 07. Det görs även en kortare redovisning av några viktiga avtalsrättsliga regler. Kursen ä... Kursen utgår från köplagen, ABM 07, ABT-U 07 och AB-U 07. Det görs även en kortare redovisning av några viktiga avtalsrättsliga regler. Kursen är i första hand avsedd för inköpare och andra personer som köper eller säljer underentreprenader och leveranser av material. Vad gäller köplagen ligger fokus på de regler som gäller ”vid sidan om” ABM 07. Därutöver hanteras allmänna inköpsfrågor som hur underentreprenörer och leverantörers anbud ska hanteras, om och hur byggherrens krav ska överföras till underentreprenörer/leverantörer, hur kontraktstiden ska bestämmas och hur risker för obestånd kan hanteras.

Konsulträtt

KURSLÄNGD: HALVDAG

Kursen baseras på ABK 09 och riktar sig till konsulter samt beställare av konsulttjänster. Huvudfokus är preciseringar av uppdraget, ändringar av uppdraget, samordningsansvar, ansvars fö... Kursen baseras på ABK 09 och riktar sig till konsulter samt beställare av konsulttjänster. Huvudfokus är preciseringar av uppdraget, ändringar av uppdraget, samordningsansvar, ansvars för fel och skador samt reklamation. Vidare redogörs för reglerna avseende ersättning, avbeställning och rätten till uppdragsresultatet. Under kursen redovisas ett stort antal rättsfall avseende konsulträtt.

Avancerad entreprenadjuridik

KURSLÄNGD: HELDAG

Denna kurs är en fortsättning på de båda grundkurserna. Kursen inleds med kort repetition av de viktigaste reglerna i AB/ABT kapitel 1. Därefter ä... Denna kurs är en fortsättning på de båda grundkurserna. Kursen inleds med kort repetition av de viktigaste reglerna i AB/ABT kapitel 1. Därefter är fokus på domstolspraxis och andra fall från verkligheten. Vidare sker en detaljerad genomgång av ansvars-, ekonomi- och besiktningsreglerna. Grupparbetsuppgifterna under denna kurs är avancerade och helt baserade på frågor som uppstått i olika entreprenader. Om utgångspunkten för kursen är AB 04 eller ABT 06 styrs av vilket standardavtal som klienten använder mest.

Entreprenadrätt för beställare och konsulter

KURSLÄNGD: HELDAG

Denna kurs har ett likartat innehåll som grundkursen för entreprenören. Skillnaden är att det i denna kurs läggs större vikt vid ... Denna kurs har ett likartat innehåll som grundkursen för entreprenören. Skillnaden är att det i denna kurs läggs större vikt vid hur beställare kan och bör styra entreprenörer och hur beställare ska agera när entreprenörer framställer olika anspråk på tilläggsersättning och/eller tidsförlängning.

Entreprenadrätt för entreprenörer

KURSLÄNGD: HELDAG

Detta är ingen ”vanlig” grundkurs. Kursen fokuserar på de grundläggande regler som kan bli tillämpliga när förutsättningarna för entreprenader fö... Detta är ingen ”vanlig” grundkurs. Kursen fokuserar på de grundläggande regler som kan bli tillämpliga när förutsättningarna för entreprenader förändras under entreprenadtiden, exempelvis reglerna om ÄTA-arbeten, likställda arbeten, hinder och väsentlig rubbning. Dessa regler gås igenom mycket noga och med flera exempel från verkligheten. I anslutning till genomgången av dessa regler läggs stor vikt vid hur entreprenören ska underbygga och framställa krav för att tvister ska undvikas och, om det ändå uppstår tvist, hur entreprenören ska få gehör för sina anspråk. Skälet är att utgången av tvister sällan beror på juridisk argumentation utan i regel på hur väl en entreprenör kan underbygga anspråk avseende tilläggsersättning och tidsförlängning. Därutöver sker en genomgång av skillnaderna mellan AB och ABT samt de viktigaste reglerna avseende ansvar och besiktning. Vid kursen används de mallar och övriga verktyg som klienten använder. Finns det behov av förändringar av dessa så redovisas förslag på alternativa arbetssätt och mallar. Om utgångspunkten för kursen är AB 04 eller ABT 06 styrs av vilket standardavtal som klienten använder mest.