Verkan av uppsägning av à-pris i mängdkontrakt vid minskade mängder

Villkoren avseende mängdkontrakt som finns i AB 04 och ABT 06 är få och inte helt tydliga. Ett exempel på detta är hanteringen av priset på kvarstående mängder efter uppsägning av à-priser vid minskade mängder.

Reglering av à-pris vid minskad mängd hanteras i AB 04 kap 6 §§ 6 och 7, se urklipp över bestämmelserna nedan:

Kap 6 § 6 andra stycke utgör ett skyddsnät med en angiven kvantitetsgräns upp till vilken part ska anses vara bunden av angivna priser. Har denna uppnåtts anses förutsättningarna för priset ändrats så mycket att det anses rimligt att omförhandla och komma fram till en nytt pris för arbetet.

I AB 04 kap 6 § 7 p 2 föreskrivs att värdet av avgående arbete ska fastställas till det belopp det anses ingå eller beräknas ingå i kontraktssumman. En minskning av mängd är dock inte detsamma som avgående arbete. I och med att mängder i mängdkontrakt redan är prissatta och reglering sker utifrån uppmätt arbete korrigeras värdet av den minskade mängden automatiskt, att därutöver ha en regel om kreditering av detta arbete från kontraktssumman är meningslöst och uppfyller inte syftet med uppsägning av à-priser i kap 6 § 6 andra stycket. 

AB 04 kap 6 § 7 ger inte vägledning om hur kvarstående mängd ska prissättas då à-priset rätteligen har sagts upp enligt kap 6 § 6 andra stycket och priset därmed inte längre ska gälla för detta arbete.

Ingen av bestämmelserna i kap 6 § 7 p 1 eller p 2 är enligt ordalydelse direkt tillämplig för prissättning av kvarstående mängd efter mängdminskning då det tidigare à-priset efter uppsägning enligt kap 6 § 6 andra stycket inte längre gäller.

Beställaren kan invända att det inte är några arbeten som tillkommit eller avgått utan det är samma arbete som ska utföras som kvarstår. Eventuell reglering av minskade mängder ska därför endast hanteras enligt AB 04 kap 6 § 11.  Det avtalade à-priset kvarstår på återstående arbeten. Värdet av avgående arbete är det belopp varmed arbetet ingår i kontraktssumman; dvs värdet är detsamma som à-priset som tagits upp under aktuell kod i mängdförteckningen multiplicerat med den minskade mängden.

Regeln i AB 04 kap 6 § 11, med rätt till ersättning vid slutreglering för entreprenören då avgående arbeten överskrider tillkommande, kommer dock sällan i spel så att den täcker entreprenörens förlorade täckningsbidrag. Den kräver att skillnaden av avgående och tillkommande arbete måste överstiga 20 % av kontraktssumman för att kompensation för utebliven vinst ska börjar utgå till entreprenören. Det blir en svårnådd gräns för entreprenören som rimmar illa med de låga vinstmarginalerna i anläggningsbranschen. Beställaren, som upprättat mängdförteckningen och svarar för dess riktighet, undgår därmed att svara för den ekonomiska konsekvensen av bristfälligheten i mängdförteckningen vid kraftigt minskade mängder. Om kompensation för den minskade mängden endast sker genom AB 04 kap 6 § 11 tar man bort incitamentet för beställaren att enas om ett nytt à-pris efter uppsägningen; beställaren kommer då undan med att betala det ursprungliga à-priset på resterande mängd.

Bestämmelsen i AB 04 kap 6 § 4 kan komma att kompensera entreprenören vid ÄTA för åtgärder, arbeten eller utgifter som föranletts av entreprenadhandlingarna men på grund av ÄTA inte blivit till avsedd nytta. Denna bestämmelse handlar inte om minskade mängder vid mängdreglering men skulle kunna tillämpas då beställaren via PM eller nya bygghandlingar beställer ändringar som medför minskade mängder och onödiga kostnader för entreprenören.

À-priser

À-pris inkluderar samtliga kostnader för en viss enhet av arbete, dvs både material, hjälpmedel, arbete, centraladministration, omkostnader, risk och vinst för entreprenören. En kraftigt minskad mängd innebär att de fasta omkostnaderna entreprenören bär för entreprenaden ingående i à-priset, kanske inte ryms inom den mindre kvarstående mängden, vilket kommer att tunna ut täckningsbidraget om priset inte justeras. Intäkter försvinner men kostnaderna kvarstår. Om detta hade varit känt i anbudsskedet hade entreprenören kanske inte ens godtagit kontraktet. Då kvantitetsgränsen i AB kap 6 § 6 andra stycke överskrids anses förutsättningarna som à-priset vilar på inte längre hålla. Poängen är förfelad med en särskild regel som ger rätt till uppsägning av à-pris vid minskade mängder över kvantitetsgränsen om effekten av uppsägningen endast är att den ”avgående” mängden regleras till anbudspriset och kvarstående mängder utöver kvantitetsgränsen ändå ska ersättas till samma à-pris som gällt före uppsägningen, dvs vad som ändå gäller vid mängdreglering. 

En utväg är att tolka regeln i AB 04 kap 6 § 7 p 2 så att entreprenören får beräkna värdet på den ”avgående” mängden, dvs den minskade mängden så att fasta och allmänna kostnader undantas från avräkningen av kontraktssumman till beställarens favör. Det blir då inte frågan om att beställaren tillgodoräknas hela det angivna à-priset i mängdförteckningen som avgående från kontraktssumman vid större mängdminskningar utan ett annat lägre värde, som ger entreprenören kompensation för kostnaderna och eventuellt även för förlorat täckningsbidrag vid den minskade mängden.  

Om större delen av en mängdkod eller hela mängdkoden utgår är detta en tilltalande lösning då det knappt finns någon kvarstående mängd att prissätta och man kan kanske kalkylera de ekonomiska effekterna direkt. Kompensation sker direkt i respektive mängdkod istället för först vid slutreglering enligt AB 04 kap 6 § 11.

Om det ändå kvarstår en reglerbar mängd efter minskningen att hantera har man dock inte löst prissättningen för denna. Den kvarstående mängden kommer ju att behöva utföras på andra ekonomiska förutsättningar än de à-priset i mängdförteckningen är baserat på. 

Per Samuelsson skriver i AB 04 – En kommentar, 2016 u 1, s 356 att om inte parterna kommit överens om hur ersättning ska beräknas och inte heller omständigheterna i övrigt ger erforderlig ledning så är det enligt motiv AB 72 branschsedvana att entreprenören i sådana fall ska ersättas enligt självkostnadsprincipen (löpande räkning), se även Motiv AB 72 (1988) s 173.

För att kunna hantera den kvarstående mängden, om parterna inte själva kommer överens om ett nytt à-pris, borde då regeln i AB 04 kap 6 § 7 p 1 med övergång på löpande räkning för tillkommande mängd även tillämpas på den kvarstående mängden efter uppsägning av à-priset pga minskad mängd.

Ett tredje alternativ, då AB 04 kap 6 § 7 egentligen inte hanterar kraftigt minskad mängd kontraktsarbeten i mängdförteckning, är att tillämpa AB 04 kap 6 § 6 3 st analogt – det angivna à-priset i mängdförteckningen gäller inte arbete som tillkommer eller avgår under andra förutsättningar än dem som à-priset grundas på, vilket också innebär en övergång på löpande räkning på hela den kvarstående mängden om parterna inte kan enas om nytt à-pris. Det skulle också hantera problemet att vid mängdreglering upptäcks i regel inte minskad mängd förrän arbetet redan är upparbetat och att uppsägningen då kommit för sent för ett nytt à-pris. AB 04 kap 6 § 6 3 st kan tillämpas retroaktivt till skillnad från AB 04 kap 6 § 6 2st där det nya à-priset bara gäller från och med den skriftliga uppsägningen.

Avslutande ord

Regeln om övergång till löpande räkning i AB för det fall parterna inte kan enas om ett nytt à-pris får funktion att vara både ett påtryckningsmedel för parterna att komma överens men även att tillgodose behovet av att nå en skälig lösning för reglering då avtalat pris saknas, en lösning som därtill enligt Motiv AB 72 följer sedvana vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

Beställaren får enligt reglerna om löpande räkning i AB 04 kap 6 §§ 9 skyldighet att ersätta entreprenören för dennes faktiska material och arbetskostnader med ett skäligt entreprenörsarvode. Samtidigt får entreprenören enligt AB 04 kap 6 § 10 en omsorgsplikt och även redovisningsskyldighet gentemot beställaren med originalverifikationer av de inköp och arbeten som skett på löpande räkning.

Inför revideringen av AB 04 och ABT 06 kan BKK förhoppningsvis förtydliga och hantera förändrade mängder i mängdkontrakt separat och inte insprängt i villkor som hanterar ÄTA.

Artikeln skriven av Andreas König
Advokat och Partner på JKN Advokat
​073-062 93 72
andreas.konig@jkn.se

Se fler artiklar